Hile ve Suistimal Denetimi

Hile; yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemleridir.

Suistimal ise, İngilizce Fraud kelimesinin karşılığı olarak, dolandırıcılık, usulsüzlük, yolsuzluk, rüşvet ve hatta hile  gibi kelimeleri içine alan bir  kavramdır.

Uluslar arası araştırmalara göre, şirket gelirlerinin % 5’nin suiistimal yoluyla kaybedildiği tahmin edilmektedir.

Hile ve suistimale ilişkin çeşitli denetim biçimlerinde düzenlemeler mevcuttur. Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatında, Uluslararası İç Denetçiler  Enstitüsü (IIA) düzenlemelerinde,  KGK tarafımdan yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarında ve SPK tarafından  Yayımlanan Tebliğlerde konuya ilişkin hükümler yer almaktadır.

Finansal eksen, bu mevzuat setlerini ve denetim biçimlerini bütünleşik bir yapı içinde harmanlayarak “Hile ve Suistimal” Denetimi hizmeti sunmaktadır. Finansal Eksen, bu denetimlerde amacın hileli işlemin ortaya çıkarılmasından çok, hile ve suiistimali önleyici tedbirlerin alınmasının daha önemli olduğuna inanmakta ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmaktadır.