VERGİ SİRKÜLERİ 2017/2 (İnşaat Faaliyetlerine İlişkin KDV’de Yapılan Son Düzenlemeler)

İnşaat faaliyetlerine yönelik olarak 2016 yılının ikinci yarısından bugüne kadar Katma Değer Vergisi mevzuatımızda önemli değişiklikler/düzenlemeler yapılmıştır. Bu sirkülerimizde, konu bütünlüğü açısından faydalı olacağı düşüncesiyle bunları topluca sizinle paylaşacağız.

 1. 6824 SAYILI KANUNLA BAZI KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6824 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre; ülkemize döviz girişini artırmak ve inşaat sektörünü desteklemek amacıyla Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut ve işyeri teslimlerinde KDV istisnası sağlanmak suretiyle konut ve işyeri satışlarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede; Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına i bendi eklenmiştir.

Buna göre; Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri  Katma Değer Vergisinden istisnadır.

Ancak bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alman konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.

 1. KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Katma Değer Vergisi Kanunun, KDV Oranlarını düzenleyen 28. Maddesinde Bakanlar Kurulu’na; KDV oranlarını belirleme konusunda düzenlenme yapma yetkisi verilmiştir.

2007/13033 Sayılı BKK ile söz konusu yetki kullanılarak KDV oranları belirlenmiştir.

Bu karara göre Mal Teslimleri ile Hizmet İfalarına Uygulanacak Katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8  olarak tespit edilmiştir

Konut teslimlerine ilişkin olarak söz konusu kararın ekli I Sayılı Listenin 11 numaralı bendine göre Net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimlerinde oran % 1’dir.

Net alanı 150 m2‘ye kadar olan konut teslimlerinde genel oran  % 1 olmakla birlikte, 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin (6) numaralı fıkrası 31/1/2017 Tarihli 2017/9759 sayılı BKK ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1.1.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 1. a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)
 2. b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, (%18)

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1.1.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 1. a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)
 2. b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, (%18)

Uygulanır.”

2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 150 Metre karenin altındaki konutlardan yukarıda belirtilen kriterleri taşıyanların, arsa metre kare değeri dikkate alınarak hangi KDV oranı uygulanacağına ilişkin belirlemesinde,  yapı ruhsatının 01.01.2013-31.12.2016 tarihleri veya 01.01.2017 sonrasında alınmasına göre ayırıma gitmiştir.

Ayrıca 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesinde göre; 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan 31.3.2017” ibaresi “30.9.2017” olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 –(2016/9153 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük: 08/09/2016) (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31.3.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

Buna göre; 2007/13033 Sayılı  Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına  (%18) tabi konutların, 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı  (% 8) uygulanır.

Dolayısıyla 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 2007/13033 sayılı Kararın 1. maddesinin (6) numaralı fıkrasındaki oran uygulamasında kararın geçici 2. Maddesinde yer alan bu düzenlemenin de dikkate alınması gerekmektedir.

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin (6) numaralı fıkrasında (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan ifadesi, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan konut teslimlerini kapsamaktadır.

 1. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan,
 2. 01.01.2013 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınan,
 3. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında olmayan,
 4. İnşaatı lüks veya birinci sınıf olarak yapılan

Daha önce ilgili mevzuatta yapılmış düzenlemeler ile yukarıda belirtilen değişiklikler sonrasında konut teslimlerinde, farklı tarih aralıklarında farklı KDV oranları uygulanması gerekmekte olup, bu oran ve tarihler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

TESLİM EDİLECEK KONUTUN DURUMU

      UYGULANACAK KDV ORANLARI
30.09.2017 Tarihine Kadar 30.09.2017 Tarihi

Sonrası

Net alanı 150 m2′ den büyük konut teslimlerinde 8% 18%
01.01.2013 tarihinden önce yapı ruhsatı alınan net alanı 150 m2’den küçük konut teslimlerinde (herhangi bir ayrım olmaksızın)  

1%

 

1%

BKK’daki şartların tamamını taşımayan net alanı 150 m2’den küçük konut teslimlerinde 1% 1%
 

Yapı ruhsatı 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde (BKK’ daki şartları taşıyan)

 

500-TL kadar olana konutların tesliminde 1% 1%
500-TL ile 1.000-TL arasında olan konutların tesliminde 8% 8%
1.000-TL ile ve üzerinde olan konutların tesliminde 8% 18%
 

Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde (BKK’ daki şartları taşıyan)

 

1.000-TL kadar olana konutların tesliminde 1% 1%
1.000-TL ile 2.000-TL arasında olan konutların tesliminde 8% 8%
2.000-TL ile ve üzerinde olan konutların tesliminde 8% 18%

Not: Tüm işyeri teslimlerinde durumuna, yerine, büyüklüğüne bakılmaksızın KDV oranı     % 18 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

 1. KONUT TESLİMİNDEN ÖNCE FATURA DÜZENLENMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK ORANA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

15.02.2017 Tarih ve 29980 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 11 seri numaralı KDV Tebliğine göre, konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi durumunda dikkate alınacak KDV oranı konusunda düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere; KDVK’nun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

 1. KONUTLARA İLİŞKİN NET ALAN HESABININ NASIL UYGULANACAĞI BELİRGİNLİK KAZANMIŞTIR

Sirkülerimizin 2 numaralı bölümünde belirtildiği gibi  konut teslimlerinde oran uygulamasında “net alan” önemli bir kriterdir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III. Matrah, Nispet ve Oran” başlıklı kısmının “B. Oran”  bölümünün  “2. İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar” maddesinin “2.1.3. Net Alan” alt başlıklı bölümünde yer almaktadır. Söz konusu bölüm aynen aşağıdadır:

2.1.3. Net Alan

Net alan deyimi “konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan” olarak tanımlanan faydalı alanı ifade etmekte olup, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oran sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanır. 

Net alanın hesaplanması konusunda aşağıdaki şekilde hareket edilir: 

a) Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak net alan hesabına dahildir. 

b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5’er cm düşülmek suretiyle hesaplanır.

 Ancak; 

– Konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları,

– Karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri,

– Bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m2‘si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar,

– Çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler,

– İki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler,

– Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m2‘den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo,

– Kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık,

– Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2‘den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, 

faydalı alan dışındadır. 

Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2‘yi, garajların 18 m2‘yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.”

Düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, yapılan itirazlar üzerine konuyu inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi verdiği 10.12.2014 tarih ve E. 2014/4835 sayılı Kararı ile, Tebliğin ilgili bölümünün yürürlüğünü durdurmuştu.  Danıştay’a göre; net alan hesabının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile yapılması gerekiyordu.

Maliye Bakanlığı, Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen bu karara karşı, Vergi Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunmuş ve Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, 25.3.2015 tarihli ve YD. İtiraz No:2015/5 sayılı Kararı ile, yürütmenin durdurulması kararına itirazı red etmiştir.

Son olarak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı  1.7.2016 tarihli ve 84958988-130(5428-3003)-E.72416 sayılı yazısı ile;   Danıştay 4. Dairesinin 10.12.2014 tarih ve Esas No: 2014/4835 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-2.1.3) bölümünün yürütmesi durdurulduğundan ve bu Karar dava konusu işlemin yürütülebilirliğini tesis edildiği tarihten itibaren askıya aldığından, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-2.1.3) bölümünün tesis edildiği 1/5/2014 tarihinden sonraki teslimlerde Tebliğ hükümlerinin dikkate alınmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla 1/5/2014 tarihinden sonra yapılan konut teslimlerinde konutun net alanının tespitinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini bildirmiştir.

Planlı Alanlar Tip İlan Yönetmeliğinin ilgili maddesi aşağıdaki gibi olup, 01.05.2014 tarihinden itibaren net alan hesabı bu madde çerçevesinde belirlenecektir.

“41. Bağımsız Bölüm Net Alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’i geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.”

 1. İNDİRİMLİ ORANA TABİ KONUT TESLİMLERİNDEN DOĞAN İADELERDE YILLIK NAKDEN İADE UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesi uygulamasına göre, Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olan ve teslim ve hizmetin gerçekleştiği dönemde indirilemeyen KDV’nin iadesi nakit olarak alınamayıp sadece mahsup yoluyla alınabilmekte, yıl içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mahsuben iade edilmekteydi. 27.01.2017 Tarih ve  29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 6770 Sayılı Kanun’un 16. maddesiyle, bu uygulama değiştirilmiş, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle mahsuben iade edilmeyen vergiler (Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmı), Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir hale gelmiştir.

03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair 10 seri numaralı KDV Tebliği ile; indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

(İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili alt sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır)

10 Seri nolu Tebliğ ile KDV Uygulama Tebliğinin (III/B-3.1.2.) bölümünün ikinci paragrafı yılı içinde nakden iadenin de alınmasına olanak sağlamak amacıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yılı içinde iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, yılı içinde iade edilen tutarlar dikkate alınmadan aylar itibarıyla kümülatif hesaplama yapılır, bulunan tutardan yılı içinde yapılan iadeler düşülür, kalan tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan kısmının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri ile talep edilebilir.”

Ayrıca KDV Uygulama Tebliği’ne 10 seri numaralı KDV Tebliği ile, (III/B-3.2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi 

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde açıklanan indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarının hesaplanmasında Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünde yer alan açıklamalar, iade taleplerinin yerine getirilmesinde ise Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünde yer alan açıklamalar geçerlidir. Ancak, 5.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.”

KDV Uygulama Tebliğinin  (III/B-3.3.) bölümünün başlığı “3.3. Yılı İçinde İade Edilemeyen Vergilerin İadesi” olarak değiştirilmiş; aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “mahsuben iade edilemeyen” ibaresi “iade edilemeyen” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün on birinci paragrafının üçüncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- Yılı içinde iade edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı içinde iadesi gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.)”

Tebliğin (III/B-3.5.1.) bölümünün birinci paragrafında ve (III/B-3.5.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “mahsuben” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Son olarak ; aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK 9A) ve (EK 9B) değiştirilmiştir. 

 1. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YÜKLENİLEN KDV’DE YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

Bilindiği ve KDV Uygulama Genel Tebliğinde açıklandığı üzere; indirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmemektedir.

11 Seri nolu  KDV Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre; 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşa kabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.

Ayrıca tebliğde yer alan

Ankastre ürünlerle birlikte veya mobilyalı olarak satılan 150 m²’nin altındaki bir konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde; buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, televizyon ve benzeri eşyalar, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilecek (eklenti) mahiyette olup, bunların teslimi konut tesliminden bağımsız bir teslim olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla söz konusu eşyaların teslimi için bu eşyaların tabi olduğu KDV oranı uygulanacak ve konut ile birlikte teslim edilen söz konusu eşyaların temininde yüklenilen KDV, genel esaslara göre indirim konusu yapılacak, ancak iade hesabına dâhil edilemeyecektir.”

Örnek açıklamasında “mobilya,” ibaresinden sonra gelmek üzere “perde, avize,” ibaresi eklenmiştir. Böylece tekrar kullanılabilecek mahiyette olan perde ve avize teslimi de bağımsız bir teslim olarak nitelendirilmiş olup, iade hesabına dahil edilmeyecektir. 

 1. İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR

KDVK’na 18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen geçici 37. maddede,

“İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair 10 seri numaralı KDV Tebliği ile şu şekilde belirlenmiştir. 

Kapsam

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1.1.2017-30.6.2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1.7.2017-30.6.2018),

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1.7.2017-31.12.2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1.1.2018-31.12.2018),

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1.1.2018-31.12.2018)

talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.

Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekmektedir.

İstisnanın Uygulaması

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.

Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi mümkündür. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacağı tabiidir.

İstisnanın Beyanı

İade,

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1.1.2017-30.6.2017) yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2017, en geç Mayıs/2018 dönemine ait KDV beyannamesine,

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1.7.2017-31.12.2017) yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine,

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine

dahil edilerek talep edilebilir. İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir.

Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

İade

Bu bölümde yer alan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

– Standart iade talep dilekçesi

– İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

– Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

 1. KDVK’NUN GEÇİCİ 30. MADDESİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLMİŞTİR

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 36. Maddesi ile KDVK’nun geçici 30. Maddesinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler ile aşağıda detayları belirtilen istisnanın kapsamı genişletilmiştir. Söz konusu istisnanın kapsamının genişlemesi ile istisnaya bağlı olarak alınan KDV iadesinin de kapsamı genişlemiştir.

15.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 6322 Sayılı Kanunla KDVK’na eklenen “Büyük ve stratejik yatırımlarda iade”  başlıklı geçici 30. Maddenin 6745  Sayılı Kanunla değişmeden önceki düzenlemelerine göre; “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

6745 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile, madde başlığında yer alan “stratejik” ibaresi ile madde içeriğinde yer alan “stratejik” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  Dolayısıyla Yatırım Teşvik Mevzuatı hükümlerine göre, stratejik yatırımlara ilişkin verilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işlerini nedeniyle uygulanan yukarıdaki istisna hükmü, “stratejik” kelimesinin kaldırılması ile genişletilmiştir. Yeni uygulama ile, 31.12.2023 tarihine kadar, yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde mükellefe iade olunacaktır.

6745 Sayılı Kanunla getirilen önemli bir düzenlemede madde metinine eklenen “yetkilendirmeye” ilişkin düzenlemedir. Yapılan düzenleme ile maddeye “Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit sermaye yatırım tutarını sektörler itibariyle veya topluca 50 milyon TL’na kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmü eklenmiştir. Böylece, madde metinde yer alan asgari yatırım tutarı olan 500 milyon TL’na bir esneklik getirilmiştir.

İstisnanın yeni halinin uygulanması, beyanı ve iadesine ilişkin usul ve esaslar istisnanın eski halinde olduğu gibi yapılacak olup, söz konusu usul ve esasların açıklandığı  KDV Uygulama Tebliğinin ilgili bölümünde bir değişikliğe gidilmemiştir.

 

Saygılarımızla

 

FİNANSAL EKSEN

VERGİ VE MALİ HUKUK HİZMETLERİ

FİNANSAL EKSEN YMM LTD. ŞTİ.

 

Bu metinde yer alan açıklamalar bilgilendirme amacını taşıyan genel nitelikli olup, herhangi bir özel duruma atfedilmez. Metin içeriğinde yer almayan veya tereddüt edilen herhangi bir hususa ilişkin olarak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Departmanımızı arayabilir, info@finansaleksen.com.tr elektronik posta adresine sorularınızı iletebilirsiniz. Bu metin dayanak gösterilerek yapılan işlemler nedeniyle doğacak zararlardan Finansal Esken sorumlu değildir.