VERGİ SİRKÜLERİ 2017/1 (Konut Satışlarında KDV Oran Uygulaması)

 

KONUT SATIŞLARINDA KDV ORAN UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanunun, KDV Oranlarını düzenleyen 28. Maddesinde Bakanlar Kurulu’na; KDV oranlarını belirleme konusunda düzenlenme yapma yetkisi verilmiştir.

2007/13033 Sayılı BKK ile söz konusu yetki kullanılarak KDV oranları belirlenmiştir.

Bu karara göre Mal Teslimleri ile Hizmet İfalarına Uygulanacak Katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8  olarak tespit edilmiştir

Konut teslimlerine ilişkin olarak söz konusu kararın ekli I Sayılı Listenin 11 numaralı bendine göre Net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimlerinde oran % 1’dir.

Net alanı 150 m2‘ye kadar olan konut teslimlerinde genel oran  % 1 olmakla birlikte, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası 31/1/2017 Tarihli 2017/9759 sayılı BKK ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, (%18)

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, (%18)

Uygulanır.”

Eski Düzenleme:

(6) (2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/01/2013)(1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır.

(2012/4116 sayılı BKK nın 7 nci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere)

2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 150 Metre karenin altındaki konutlardan yukarıda belirtilen kriterleri taşıyanların, arsa metre kare değeri dikkate alınarak hangi KDV oranı uygulanacağına ilişkin belirlemesinde,  yapı ruhsatının 01.01.2013-31.12.2016 tarihleri veya 01.01.2017 sonrasında alınmasına göre ayırıma gitmiştir.

Ayrıca 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesinde göre; 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/3/2017” ibaresi “30/9/2017” olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 –(2016/9153 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük: 08/09/2016) (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

Buna göre; 2007/13033 Sayılı  Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına  (%18) tabi konutların, 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı  (% 8) uygulanır.

Dolayısıyla 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 2007/13033 sayılı Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasındaki oran uygulamasında kararın geçici 2. Maddesinde yer alan bu düzenlemenin de dikkate alınması gerekmektedir.

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasında (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan ifadesi, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan konut teslimlerini kapsamaktadır.

  1. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan,
  2. 01.01.2013 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınan,
  3. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında olmayan,
  4. İnşaatı lüks veya birinci sınıf olarak yapılan

Daha önce ilgili mevzuatta yapılmış düzenlemeler ile yukarıda belirtilen değişiklikler sonrasında konut teslimlerinde, farklı tarih aralıklarında farklı KDV oranları uygulanması gerekmekte olup, bu oran ve tarihler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

TESLİM EDİLECEK KONUTUN DURUMU UYGULANACAK KDV ORANLARI
30.09.2017 Tarihine Kadar 30.09.2017 Tarihi Sonrası
 

Net alanı 150 m2′ den büyük konut teslimlerinde

8% 18%
01.01.2013 tarihinden önce yapı ruhsatı alınan net alanı 150 m2’den küçük konut teslimlerinde (herhangi bir ayrım olmaksızın) 1% 1%
BKK’daki şartların tamamını taşımayan net alanı 150 m2’den küçük konut teslimlerinde 1% 1%
 

Yapı ruhsatı 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde(BKK’ daki şartları taşıyan)

 

500-TL kadar olana konutların tesliminde 1% 1%
500-TL ile 1.000-TL arasında olan konutların tesliminde 8% 8%
1.000-TL ile ve üzerinde olan konutların tesliminde 8% 18%
 

Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde(BKK’ daki şartları taşıyan)

 

1.000-TL kadar olana konutların tesliminde 1% 1%
1.000-TL ile 2.000-TL arasında olan konutların tesliminde 8% 8%
2.000-TL ile ve üzerinde olan konutların tesliminde 8% 18%

 

Not: Tüm işyeri teslimlerinde durumuna, yerine, büyüklüğüne bakılmaksızın kdv oran % 18 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

 

Saygılarımızla.

FİNANSAL EKSEN

VERGİ VE MALİ HUKUK HİZMETLERİ

FİNANSAL EKSEN YMM LTD. ŞTİ.

 

Sirküler içeriğinde yer almayan konulara ilişkin olarak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Departmanımızı arayabilir, info@finansaleksen.com.tr elektronik posta adresine sorularınızı iletebilirsiniz.