Finansal Check-Up

İç Denetim

Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsüne  (IIA)’ya göre iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesine göre; “Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal plânlama için gerekli düzenin kurulması” yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri arasında yer almaktadır.Kanunun gerekçesinde; finans denetim düzeninin kurulması, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir iç denetim sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) bulunması öngörülmektedir.

Yine kanun gerekçesinde; şirket hangi büyüklükte olursa olsun, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç denetim örgütüne gereksinim olduğu,  finansal denetimin bir anlamda teftiş kurulunun yaptığı denetim olduğu, finansal denetimin şirketin iş ve işlemlerinin iç denetimi yanında, finansal kaynakların, bunların kullanılma şeklinin, durumunun, likiditesinin denetimi ve izlenmesini de içerdiği ve finansal denetimin kurumsal yönetim kurallarının gereği olduğu belirtilmiştir.

TTK’da başka hiçbir şirket birimine özgü düzenleme yapılmamışken, denetime özgü olarak yönetime böyle bir görev verilmesi denetimin tüm şirketler için olması gereken öneminden kaynaklanmaktadır.

Finansal Eksen  fonksiyonel olarak İç Kontrol, Risk Yönetim ve Kurumsal Yönetim olarak bölümlenebilecek İç Denetim Süreçlerine ilişkin hizmet vermektedir.  Verilen bu hizmetler Uluslar arası  İç Denetim Standartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirket içinde İç Denetim Birimi yapılanması hizmeti olduğu gibi,  İç Denetim Hizmetlerinin şirket içinde Finansal Eksen Denetim  kadroları ile yürütülmesi hizmeti de olabilmektedir.

internal audit

 

Hile ve Suistimal Denetimi

Hile; yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemleridir.

Suistimal ise, İngilizce Fraud kelimesinin karşılığı olarak, dolandırıcılık, usulsüzlük, yolsuzluk, rüşvet ve hatta hile  gibi kelimeleri içine alan bir  kavramdır.

Uluslar arası araştırmalara  göre şirketlerin gelirlerinin % 5’nin suistimal yoluyla kaybedildiği tahmin edilmektedir.

Hile ve suistimale ilişkin çeşitli denetim biçimlerinde düzenlemeler mevcuttur. Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatında, Uluslararası İç Denetçiler  Enstitüsü (IIA) düzenlemelerinde,  KGK tarafımdan yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarında ve SPK tarafından  Yayımlanan Tebliğlerde konuya ilişkin hükümler yer almaktadır.

Finansal eksen, bu mevzuat setlerini ve denetim biçimlerini bütünleşik bir yapı içinde harmanlayarak “Hile ve Suistimal” Denetimi hizmeti sunmaktadır. Finansal Eksen, bu denetimlerde amacın hileli işlemin ortaya çıkarılmasından çok, hile ve suiistimali önleyici tedbirlerin alınmasının daha önemli olduğuna inanmakta ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmaktadır.

 

risk logo

 

 

 Verimlilik Denetimi

Fransızca “Productivité” sözcüğünden gelen Prodüktivite, Türkçe karşılığı olarak “Üretkenlik” veya ağırlıklı olarak kullanılan “Verimlilik” deyimi,  bir kurumun mal ve hizmet üretiminde kullandığı kaynaklarını ne kadar iyi kullandığının ölçülmesidir. Üretim faktörlerinden faydalı çıktı üretebilme gücü olarak da tanımlayabileceğimiz verimlilikte, verimli bir faaliyetten bahsedebilmek için belli bir girdi ile maksimum çıktıyı veya belli bir çıktıyı minimum girdi ile elde etmek gereklidir.

Verimlilik denetimi bu bağlamda,  kaynaklar (girdiler) ile mal ve hizmetler (çıktılar) arasındaki olması gereken veya olan düzeyi tespit etmeye yönelik bir denetim biçimidir.

Finansal Eksen olarak verdiğimiz Verimlilik Denetimi hizmeti kapsamında şu faaliyetlerde bulunuyoruz.

 

 

Productivity in the Work Place as a Concept